REGULAMIN

REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

Każdy z gości restauracji Veganic jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Restauracja

 1. Restauracja VEGANIC mieści się w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10.
 2. Na teren Restauracji składa się: budynek restauracji oraz teren przylegający do restauracji (ogród). Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całego obiektu.
 3. Na terenie restauracji można spożywać posiłki oraz napoje (w tym napoje alkoholowe) zakupione wyłącznie w Restauracji Veganic.
 4. Osoby nietrzeźwe mogą zostać nie obsłużone
 5. Osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
 6. W Restauracji Veganic obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
 7. Za dzieci przebywające na terenie restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 8. Za rzeczy pozostawione bez opieki Restauracja Veganic nie odpowiada.
 9. Obsługa może odmówić wstępu do restauracji Veganic każdej osobie bez podania konkretnej przyczyny. Zakaz ten będzie szczególnie stosowany wobec:
  – osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi i osób trzecich
  – osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
  – osób mających zakaz wstępu do Restauracji
  Zakaz ten będzie stosowany wobec wszystkich osób łamiących regulamin Restauracji.

§2 Rezerwacje i zamówienia

 1. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie pod numerem +48 668 468 469, mailowo na adres: rezerwacje@veganic.restaurant lub osobiście w Restauracji.

§3 Bezpieczeństwo

 1. Dla bezpieczeństwa gości wprowadzone są w Restauracji środki ochrony polegające na stałym monitorowaniu obiektu za pomocą monitoringu wizyjnego.
 2. Zakazuje się wnoszenia do Restauracji własnych napojów, jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.
 3. Osoby wchodzące do Restauracji maja obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 4. W przypadku łamania prawa lub regulaminu Restauracji, niszczenia mienia Restauracji przez gościa, pracownicy Restauracji Veganic uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z Restauracji lub jeśli to konieczne, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania podejrzanej o łamanie prawa osoby do czasu przekazania jej policji.
 5. Za szkody materialne wyrządzone na terenie Restauracji Veganic konsument-gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.veganic.restaurant oraz jest dostępny w restauracji Veganic, ul.Dolnych Młynów 10, 31-124 Kraków.
 2. Właściciele Restauracji Veganic zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu o dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 3. Regulamin obowiązuje od 01.01.2017 r.
 4. Wstęp do Restauracji Veganic, oznacza zgodę konsumenta na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez Restaurację Veganic do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
 5. Restauracja Veganic nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek, broszur informacyjnych itp.
 6. Restauracja Veganic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego zachowania, a zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte podczas przebywania na terenie restauracji.